בנק מזרחי טפחות

מזרחי-טפחות הוא הבנק הרביעי בגודלו בישראל. קבוצת הבנק פועלת בארץ ומחוצה לה, ועוסקת בפעילות בנקאית מסחרית, עסקית וקמעונאית, ובפעילות משכנתאות בישראל, באמצעות 165 סניפים ומרכזי עסקים בפריסה כלל ארצית. פעילות הלקוחות העסקיים נתמכת על ידי מוקדים עסקיים ועל ידי יחידות מטה מקצועיות בעלות התמחות ענפית. פעילותו הבנקאית של הבנק מחוץ לארץ מתבצעת באמצעות מספר חברות בנות, שלושה סניפים וארבע נציגויות באירופה, בארצות הברית ובדרום אמריקה. לפני קום המדינהבנק המזרחי נוסד על ידי תנועת המזרחי העולמית בשנת 1923, במטרה להעניק סיוע כספי ולשמש מכשיר פיננסי למפעלם של יחידים ולמוסדות השייכים להסתדרות המזרחי. נוסף לכך הוטלה על הבנק המשימה לשמש בנק לאומי ציבורי לכלל היישוב. הבנק הוקם עם הון התחלתי של 10,000 לירות מצריות, וההון המונפק באותו שלב היה בערך של 100 מניות יסוד בנות לירה מצרית כל אחת, ו-9,900 מניות רגילות בנות לירה מצרית כל אחת. מניות היסוד אמורות היו, על פי התקנון, להשאר ברשות הסתדרות המזרחי כדי להבטיח את המשך קיומו של המוסד. בשנת 1925 הבנק נפתח לקהל הרחב, ומניות המייסדים הראשונים הוקצו לרב יהודה לייב פישמן מימון ולפרופסורים הרמן שטרוק וחיים פיק. בשנת 1927 שילם הבנק את הדיבידנד הראשון שלו. בהזדמנות זו הוחלט להפריש מהרווחים 20 ליש"ט לקרן הקיימת לישראל לשם רישום הבנק ב"ספר הזהב". באותה שנה נפתח סניף הבנק בתל אביב, ברחוב הרצל 18, ומנהלו היה דוד צבי פנקס, לימים שר התחבורה בממשלת ישראל. במקביל להקמת בנק המזרחי הוקם בשנת 1928 "בנק הפועל המזרחי" ונקרא "קופת מלווה של הפועל המזרחי". בשנת 1932 התקבלה החלטה שחייבה את כל עובדי הבנק להיות חברים מאורגנים ומשלמי מיסים, בתנועת המזרחי או הפועל המזרחי. על פי החלטה זאת חברי ועד ההנהלה חייבים להתגורר בארץ. כן נקבע, שאדם שאינו מתנהג בחייו בדרך התורה והמצוות לא יוכל להתקבל לעבודה בבנק. בשנת 1935 נוסדה חברת המזרחי לפיתוח קרקעות בע"מ ונפתח סניף הבנק בחיפה.


טעות כתבים
בנקממזרחיטבנקנקבקבנ
נדנקגנקכנקהנקסנק
ב8קב9קבםקבךקבלקבחק
בוקבנקבכקבעקביקבמק
בהקבןקבנ3בנ4בנרבנכ
בנגבנדבדנקבגנקבכנקבהנק
בסנקבנ8קבנ9קבנםקבנךקבנלק
בנחקבנוקבננקבנכקבנעקבניק
בנמקבנהקבנןקבנק3בנק4בנקר
בנקכבנקגבנקדדבנקגבנקכבנק
הבנקסבנקב8נקב9נקבםנקבךנק
בלנקבחנקבונקבננקבכנקבענק
בינקבמנקבהנקבןנקבנ3קבנ4ק
בנרקבנכקבנגקבנדקבבנקבננק
נבקקנבבקנמזרחיזרחימרחי
מזחימזרימזרחזחיזריזרח
מרימרחמזחעזרחייזרחיחזרחי
צזרחינזרחי9זרחי0זרחיפזרחיףזרחי
ךזרחילזרחיןזרחימשרחימדרחימסרחי
מז4חימז5חימזאחימזעחימזכחימזגחי
מזקחימזרטימזרוימזרןימזרלימזרתי
מזרצימזרמימזריימזרחאמזרחטמזרחו
מזרחחמזרחצמזרחממזרחנמזרחעמעזרחי
מיזרחימחזרחימצזרחימנזרחימ9זרחימ0זרחי
מפזרחימףזרחימךזרחימלזרחימןזרחימזשרחי
מזדרחימזסרחימזר4חימזר5חימזראחימזרעחי
מזרכחימזרגחימזרקחימזרחטימזרחוימזרחןי
מזרחלימזרחתימזרחצימזרחמימזרחיימזרחיא
מזרחיטמזרחיומזרחיחמזרחיצמזרחיממזרחינ
מזרחיעעמזרחיימזרחיחמזרחיצמזרחינמזרחי
9מזרחי0מזרחיפמזרחיףמזרחיךמזרחילמזרחי
ןמזרחימשזרחימדזרחימסזרחימז4רחימז5רחי
מזארחימזערחימזכרחימזגרחימזקרחימזרטחי
מזרוחימזרןחימזרלחימזרתחימזרצחימזרמחי
מזריחימזרחאימזרחטימזרחוימזרחחימזרחצי
מזרחמימזרחנימזרחעיממזרחימזזרחימזררחי
מזרחחיזמרחירזמחימרזחימחרזימזחרי
מזיחרמזריחטפחותפחותטחותטפות
טפחתטפחופותפחתפחוטחת
טחוטפו6פחות7פחותופחותחפחות
יפחותעפחותאפחותט9חותט0חותטףחות
טךחותטםחותטםחותטפחותטךחותטץחות
טפטותטפוותטפןותטפלותטפתותטפצות
טפמותטפיותטפח7תטפח8תטפחןתטפחלת
טפחחתטפחיתטפחטתטפחוחטפחולטפחוך
טפחוצטפחוץט6פחותט7פחותטופחותטחפחות
טיפחותטעפחותטאפחותטפ9חותטפ0חותטפףחות
טפךחותטפםחותטפםחותטפפחותטפךחותטפץחות
טפחטותטפחוותטפחןותטפחלותטפחתותטפחצות
טפחמותטפחיותטפחו7תטפחו8תטפחוןתטפחולת
טפחוחתטפחויתטפחוטתטפחותחטפחותלטפחותך
טפחותצטפחותץ6טפחות7טפחותוטפחותחטפחות
יטפחותעטפחותאטפחותט9פחותט0פחותטףפחות
טךפחותטםפחותטםפחותטפפחותטךפחותטץפחות
טפטחותטפוחותטפןחותטפלחותטפתחותטפצחות
טפמחותטפיחותטפח7ותטפח8ותטפחןותטפחלות
טפחחותטפחיותטפחטותטפחוחתטפחולתטפחוךת
טפחוצתטפחוץתטטפחותטפפחותטפחחותטפחוות
פטחותחפטותטחפותטוחפתטפוחתטפתוח
טפחתו