הבנק הבינלאומי

הבנק הבינלאומי, או בשמו הקודם הבנק הבינלאומי הראשון, נוסד בשנת 1972 על ידי איחוד של בנקים קטנים (הגדול שבהם היה הבנק לסחר חוץ), והוא הבנק החמישי בגודלו בישראל. הוא ונמצא כיום בשליטתו של צדיק בינו. בשנת 1979, מכרו הממשלה והתאחדות המלאכה והתעשייה בישראל לבנק הבינלאומי את אחזקותיהם בבנק למלאכה, שעיקר פעילותו הייתה מתן אשראי לתעשייה זעירה. ב-1981, הקים הבנק את השלוחה בלונדון, ושלוש שנים לאחר מכן את השלוחה בציריך. בשנת 2004, רכש הבנק הבינלאומי את השליטה ביובנק, אז ("אינווסטק"). באוגוסט 2006, רכש הבנק הבינלאומי את בנק אוצר החייל בסכום של כ-702 מיליון שקל ומחזיק ב-68% מהבנק. פעילות הבנק מבוססת על לקוחות עסקיים גדולים, ועל לקוחות פרטיים. תחומי הפעילות עיקריים של הבנק הם שוקי ההון והמט"ח, בנקאות פרטית ובנקאות עיסקית. בעלת המניות העיקרית היא חברת "פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ" עם נתח רחב מהמניות. בנוסף מחזיק בנק דיסקונט חלק לא מבוטל של מניות הבינלאומי. חברה-בת של הבנק בשליטתו המלאה, מת"ף – מחשוב תעשייתי ופיננסי בע"מ, עוסקת במחשוב ותפעול התהליכים הבנקאיים בבנקי קבוצת הבינלאומי.


טעות כתבים
הבנקההבנקבנקהנקהבקהבנ
בקבנהנגבנקכבנקעבנק
נבנקבבנקהדנקהגנקהכנקההנק
הסנקהב8קהב9קהבםקהבךקהבלק
הבחקהבוקהבנקהבכקהבעקהביק
הבמקהבהקהבןקהבנ3הבנ4הבנר
הבנכהבנגהבנדהגבנקהכבנקהעבנק
הנבנקהבבנקהבדנקהבגנקהבכנקהבהנק
הבסנקהבנ8קהבנ9קהבנםקהבנךקהבנלק
הבנחקהבנוקהבננקהבנכקהבנעקהבניק
הבנמקהבנהקהבנןקהבנק3הבנק4הבנקר
הבנקכהבנקגהבנקדגהבנקכהבנקעהבנק
נהבנקבהבנקהדבנקהגבנקהכבנקההבנק
הסבנקהב8נקהב9נקהבםנקהבךנקהבלנק
הבחנקהבונקהבננקהבכנקהבענקהבינק
הבמנקהבהנקהבןנקהבנ3קהבנ4קהבנרק
הבנכקהבנגקהבנדקההבנקהבבנקהבננק
בהנקנבהקהנבקהקנבהבקנהבינלאומי
בינלאומיהינלאומיהבנלאומיהבילאומיהבינאומיהבינלומי
הבינלאמיהבינלאויהבינלאומבנלאומיבילאומיבינאומי
בינלומיבינלאמיבינלאויבינלאומהילאומיהינאומי
הינלומיהינלאמיהינלאויהינלאומהבנאומיהבנלומי
הבנלאמיהבנלאויהבנלאומהבילומיהבילאמיהבילאוי
הבילאומהבינאמיהבינאויהבינאומהבינלויהבינלומ
הבינלאמגבינלאומיכבינלאומיעבינלאומינבינלאומיבבינלאומי
הדינלאומיהגינלאומיהכינלאומיההינלאומיהסינלאומיהבאנלאומי
הבטנלאומיהבונלאומיהבחנלאומיהבצנלאומיהבמנלאומיהבננלאומי
הבענלאומיהבי8לאומיהבי9לאומיהביםלאומיהביךלאומיהביללאומי
הביחלאומיהביולאומיהבינלאומיהביכלאומיהביעלאומיהביילאומי
הבימלאומיהביהלאומיהביןלאומיהבינואומיהבינןאומיהבינםאומי
הבינךאומיהבינץאומיהבינתאומיהבינצאומיהבינחאומיהבינל5ומי
הבינל6ומיהבינלטומיהבינליומיהבינלעומיהבינלכומיהבינלרומי
הבינלא7מיהבינלא8מיהבינלאןמיהבינלאלמיהבינלאחמיהבינלאימי
הבינלאטמיהבינלאועיהבינלאוייהבינלאוחיהבינלאוציהבינלאוני
הבינלאו9יהבינלאו0יהבינלאופיהבינלאוףיהבינלאוךיהבינלאולי
הבינלאוןיהבינלאומאהבינלאומטהבינלאומוהבינלאומחהבינלאומצ
הבינלאוממהבינלאומנהבינלאומעהגבינלאומיהכבינלאומיהעבינלאומי
הנבינלאומיהבבינלאומיהבדינלאומיהבגינלאומיהבכינלאומיהבהינלאומי
הבסינלאומיהביאנלאומיהביטנלאומיהביונלאומיהביחנלאומיהביצנלאומי
הבימנלאומיהביננלאומיהביענלאומיהבינ8לאומיהבינ9לאומיהבינםלאומי
הבינךלאומיהבינללאומיהבינחלאומיהבינולאומיהביננלאומיהבינכלאומי
הבינעלאומיהבינילאומיהבינמלאומיהבינהלאומיהבינןלאומיהבינלואומי
הבינלןאומיהבינלםאומיהבינלךאומיהבינלץאומיהבינלתאומיהבינלצאומי
הבינלחאומיהבינלא5ומיהבינלא6ומיהבינלאטומיהבינלאיומיהבינלאעומי
הבינלאכומיהבינלארומיהבינלאו7מיהבינלאו8מיהבינלאוןמיהבינלאולמי
הבינלאוחמיהבינלאוימיהבינלאוטמיהבינלאומעיהבינלאומייהבינלאומחי
הבינלאומציהבינלאומניהבינלאומ9יהבינלאומ0יהבינלאומפיהבינלאומףי
הבינלאומךיהבינלאומליהבינלאומןיהבינלאומיאהבינלאומיטהבינלאומיו
הבינלאומיחהבינלאומיצהבינלאומימהבינלאומינהבינלאומיעגהבינלאומי
כהבינלאומיעהבינלאומינהבינלאומיבהבינלאומיהדבינלאומיהגבינלאומי
הכבינלאומיההבינלאומיהסבינלאומיהבאינלאומיהבטינלאומיהבוינלאומי
הבחינלאומיהבצינלאומיהבמינלאומיהבנינלאומיהבעינלאומיהבי8נלאומי
הבי9נלאומיהביםנלאומיהביךנלאומיהבילנלאומיהביחנלאומיהביונלאומי
הביננלאומיהביכנלאומיהביענלאומיהביינלאומיהבימנלאומיהביהנלאומי
הביןנלאומיהבינולאומיהבינןלאומיהבינםלאומיהבינךלאומיהבינץלאומי
הבינתלאומיהבינצלאומיהבינחלאומיהבינל5אומיהבינל6אומיהבינלטאומי
הבינליאומיהבינלעאומיהבינלכאומיהבינלראומיהבינלא7ומיהבינלא8ומי
הבינלאןומיהבינלאלומיהבינלאחומיהבינלאיומיהבינלאטומיהבינלאועמי
הבינלאוימיהבינלאוחמיהבינלאוצמיהבינלאונמיהבינלאו9מיהבינלאו0מי
הבינלאופמיהבינלאוףמיהבינלאוךמיהבינלאולמיהבינלאוןמיהבינלאומאי
הבינלאומטיהבינלאומויהבינלאומחיהבינלאומציהבינלאוממיהבינלאומני
הבינלאומעיההבינלאומיהבבינלאומיהביינלאומיהביננלאומיהבינללאומי
הבינלאאומיהבינלאוומיהבינלאוממיבהינלאומייבהנלאומיהיבנלאומי
הניבלאומיהבנילאומיהבלניאומיהבילנאומיהביאלנומיהבינאלומי
הבינואלמיהבינלואמיהבינלמואיהבינלאמויהבינלאימוהבינלאוימ