ידיעות אחרונות

ידיעות אחרונות הוא עיתון ישראלי היוצא לאור החל מ-11 בדצמבר 1939. מאז שנות השבעים הוא העיתון הנמכר ביותר בישראל. העיתון מעוצב בפורמט טבלואיד, עם תמונות צבע רבות וכותרות גדולות, המאפיין את ז'אנר העיתונות הפופולרית בעולם. כדי למשוך קהל קוראים גדול, הוא מאופיין בסגנון כתיבה קליל ותמציתי בעברית מדוברת ועוסק במגוון נושאים, מפוליטיקה וכלכלה עד בידור ורכילות. העיתון היה מראשוני העיתונים בבעלות פרטית. הוא נוסד בשנת 1939 על ידי נחום קומרוב, ונרכש זמן קצר לאחר מכן על ידי יהודה מוזס. העורך האחראי היה נח מוזס, בנו של יהודה מוזס. העורך הראשי היה עזריאל קרליבך.

Reference : Wikipedia
טעות כתבים
ידיעותאידיעותדיעותייעותידעותידיות
ידיעתידיעודעותדיותדיעתדיעו
ייותייעתייעוידעתידעוידיו
אדיעותטדיעותודיעותחדיעותצדיעותמדיעות
נדיעותעדיעותיקיעותיגיעותיביעותיסיעות
יזיעותישיעותידאעותידטעותידועותידחעות
ידצעותידמעותידנעותידעעותידירותידיאות
ידיטותידייותידימותידינותידיהותידיכות
ידיע7תידיע8תידיעןתידיעלתידיעחתידיעית
ידיעטתידיעוחידיעולידיעוךידיעוצידיעוץ
יאדיעותיטדיעותיודיעותיחדיעותיצדיעותימדיעות
ינדיעותיעדיעותידקיעותידגיעותידביעותידסיעות
ידזיעותידשיעותידיאעותידיטעותידיועותידיחעות
ידיצעותידימעותידינעותידיעעותידיערותידיעאות
ידיעטותידיעיותידיעמותידיענותידיעהותידיעכות
ידיעו7תידיעו8תידיעוןתידיעולתידיעוחתידיעוית
ידיעוטתידיעותחידיעותלידיעותךידיעותצידיעותץ
אידיעותטידיעותוידיעותחידיעותצידיעותמידיעות
נידיעותעידיעותיקדיעותיגדיעותיבדיעותיסדיעות
יזדיעותישדיעותידאיעותידטיעותידויעותידחיעות
ידציעותידמיעותידניעותידעיעותידירעותידיאעות
ידיטעותידייעותידימעותידינעותידיהעותידיכעות
ידיע7ותידיע8ותידיעןותידיעלותידיעחותידיעיות
ידיעטותידיעוחתידיעולתידיעוךתידיעוצתידיעוץת
יידיעותידדיעותידייעותידיעעותידיעוותדייעות
ידיעותיידעותיעידותידעיותידועיתידיועת
ידיתועידיעתואחרונותחרונותארונותאחונות
אחרנותאחרוותאחרונתאחרונוחונותחרנות
חרוותחרונתחרונוארנותארוותארונת
ארונואחוותאחונתאחונואחרנתאחרנו
אחרוו5חרונות6חרונותטחרונותיחרונותעחרונות
כחרונותרחרונותאטרונותאורונותאןרונותאלרונות
אתרונותאצרונותאמרונותאירונותאח4ונותאח5ונות
אחאונותאחעונותאחכונותאחגונותאחקונותאחר7נות
אחר8נותאחרןנותאחרלנותאחרחנותאחרינותאחרטנות
אחרו8ותאחרו9ותאחרוםותאחרוךותאחרולותאחרוחות
אחרווותאחרונותאחרוכותאחרועותאחרויותאחרומות
אחרוהותאחרוןותאחרונ7תאחרונ8תאחרונןתאחרונלת
אחרונחתאחרוניתאחרונטתאחרונוחאחרונולאחרונוך
אחרונוצאחרונוץא5חרונותא6חרונותאטחרונותאיחרונות
אעחרונותאכחרונותארחרונותאחטרונותאחורונותאחןרונות
אחלרונותאחתרונותאחצרונותאחמרונותאחירונותאחר4ונות
אחר5ונותאחראונותאחרעונותאחרכונותאחרגונותאחרקונות
אחרו7נותאחרו8נותאחרוןנותאחרולנותאחרוחנותאחרוינות
אחרוטנותאחרונ8ותאחרונ9ותאחרונםותאחרונךותאחרונלות
אחרונחותאחרונוותאחרוננותאחרונכותאחרונעותאחרוניות
אחרונמותאחרונהותאחרונןותאחרונו7תאחרונו8תאחרונוןת
אחרונולתאחרונוחתאחרונויתאחרונוטתאחרונותחאחרונותל
אחרונותךאחרונותצאחרונותץ5אחרונות6אחרונותטאחרונות
יאחרונותעאחרונותכאחרונותראחרונותאטחרונותאוחרונות
אןחרונותאלחרונותאתחרונותאצחרונותאמחרונותאיחרונות
אח4רונותאח5רונותאחארונותאחערונותאחכרונותאחגרונות
אחקרונותאחר7ונותאחר8ונותאחרןונותאחרלונותאחרחונות
אחריונותאחרטונותאחרו8נותאחרו9נותאחרוםנותאחרוךנות
אחרולנותאחרוחנותאחרוונותאחרוננותאחרוכנותאחרוענות
אחרוינותאחרומנותאחרוהנותאחרוןנותאחרונ7ותאחרונ8ות
אחרונןותאחרונלותאחרונחותאחרוניותאחרונטותאחרונוחת
אחרונולתאחרונוךתאחרונוצתאחרונוץתאאחרונותאחחרונות
אחררונותאחרוונותאחרוננותאחרונוותחארונותרחאונות
ארחונותאורחנותאחורנותאחנורותאחרנוותאחרונות
אחרוונתאחרותונאחרונתו