ידיעות אחרונות

ידיעות אחרונות הוא עיתון ישראלי היוצא לאור החל מ-11 בדצמבר 1939. מאז שנות השבעים הוא העיתון הנמכר ביותר בישראל. העיתון מעוצב בפורמט טבלואיד, עם תמונות צבע רבות וכותרות גדולות, המאפיין את ז'אנר העיתונות הפופולרית בעולם. כדי למשוך קהל קוראים גדול, הוא מאופיין בסגנון כתיבה קליל ותמציתי בעברית מדוברת ועוסק במגוון נושאים, מפוליטיקה וכלכלה עד בידור ורכילות. העיתון היה מראשוני העיתונים בבעלות פרטית. הוא נוסד בשנת 1939 על ידי נחום קומרוב, ונרכש זמן קצר לאחר מכן על ידי יהודה מוזס. העורך האחראי היה נח מוזס, בנו של יהודה מוזס. העורך הראשי היה עזריאל קרליבך.


טעות כתבים
ידיעותאידיעותדיעותייעותידעותידיות
ידיעתידיעודעותדיותדיעתדיעו
ייותייעתייעוידעתידעוידיו
אדיעותטדיעותודיעותחדיעותצדיעותמדיעות
נדיעותעדיעותיקיעותיגיעותיביעותיסיעות
יזיעותישיעותידאעותידטעותידועותידחעות
ידצעותידמעותידנעותידעעותידירותידיאות
ידיטותידייותידימותידינותידיהותידיכות
ידיע7תידיע8תידיעןתידיעלתידיעחתידיעית
ידיעטתידיעוחידיעולידיעוךידיעוצידיעוץ
יאדיעותיטדיעותיודיעותיחדיעותיצדיעותימדיעות
ינדיעותיעדיעותידקיעותידגיעותידביעותידסיעות
ידזיעותידשיעותידיאעותידיטעותידיועותידיחעות
ידיצעותידימעותידינעותידיעעותידיערותידיעאות
ידיעטותידיעיותידיעמותידיענותידיעהותידיעכות
ידיעו7תידיעו8תידיעוןתידיעולתידיעוחתידיעוית
ידיעוטתידיעותחידיעותלידיעותךידיעותצידיעותץ
אידיעותטידיעותוידיעותחידיעותצידיעותמידיעות
נידיעותעידיעותיקדיעותיגדיעותיבדיעותיסדיעות
יזדיעותישדיעותידאיעותידטיעותידויעותידחיעות
ידציעותידמיעותידניעותידעיעותידירעותידיאעות
ידיטעותידייעותידימעותידינעותידיהעותידיכעות
ידיע7ותידיע8ותידיעןותידיעלותידיעחותידיעיות
ידיעטותידיעוחתידיעולתידיעוךתידיעוצתידיעוץת
יידיעותידדיעותידייעותידיעעותידיעוותדייעות
ידיעותיידעותיעידותידעיותידועיתידיועת
ידיתועידיעתואחרונותחרונותארונותאחונות
אחרנותאחרוותאחרונתאחרונוחונותחרנות
חרוותחרונתחרונוארנותארוותארונת
ארונואחוותאחונתאחונואחרנתאחרנו
אחרוו5חרונות6חרונותטחרונותיחרונותעחרונות
כחרונותרחרונותאטרונותאורונותאןרונותאלרונות
אתרונותאצרונותאמרונותאירונותאח4ונותאח5ונות
אחאונותאחעונותאחכונותאחגונותאחקונותאחר7נות
אחר8נותאחרןנותאחרלנותאחרחנותאחרינותאחרטנות
אחרו8ותאחרו9ותאחרוםותאחרוךותאחרולותאחרוחות
אחרווותאחרונותאחרוכותאחרועותאחרויותאחרומות
אחרוהותאחרוןותאחרונ7תאחרונ8תאחרונןתאחרונלת
אחרונחתאחרוניתאחרונטתאחרונוחאחרונולאחרונוך
אחרונוצאחרונוץא5חרונותא6חרונותאטחרונותאיחרונות
אעחרונותאכחרונותארחרונותאחטרונותאחורונותאחןרונות
אחלרונותאחתרונותאחצרונותאחמרונותאחירונותאחר4ונות
אחר5ונותאחראונותאחרעונותאחרכונותאחרגונותאחרקונות
אחרו7נותאחרו8נותאחרוןנותאחרולנותאחרוחנותאחרוינות
אחרוטנותאחרונ8ותאחרונ9ותאחרונםותאחרונךותאחרונלות
אחרונחותאחרונוותאחרוננותאחרונכותאחרונעותאחרוניות
אחרונמותאחרונהותאחרונןותאחרונו7תאחרונו8תאחרונוןת
אחרונולתאחרונוחתאחרונויתאחרונוטתאחרונותחאחרונותל
אחרונותךאחרונותצאחרונותץ5אחרונות6אחרונותטאחרונות
יאחרונותעאחרונותכאחרונותראחרונותאטחרונותאוחרונות
אןחרונותאלחרונותאתחרונותאצחרונותאמחרונותאיחרונות
אח4רונותאח5רונותאחארונותאחערונותאחכרונותאחגרונות
אחקרונותאחר7ונותאחר8ונותאחרןונותאחרלונותאחרחונות
אחריונותאחרטונותאחרו8נותאחרו9נותאחרוםנותאחרוךנות
אחרולנותאחרוחנותאחרוונותאחרוננותאחרוכנותאחרוענות
אחרוינותאחרומנותאחרוהנותאחרוןנותאחרונ7ותאחרונ8ות
אחרונןותאחרונלותאחרונחותאחרוניותאחרונטותאחרונוחת
אחרונולתאחרונוךתאחרונוצתאחרונוץתאאחרונותאחחרונות
אחררונותאחרוונותאחרוננותאחרונוותחארונותרחאונות
ארחונותאורחנותאחורנותאחנורותאחרנוותאחרונות
אחרוונתאחרותונאחרונתו