נענע 10 משחקים

נַעְנַ‏ע 10, לשעבר נַעְנַ‏ע (Nana), הוא אתר תוכן ישראלי, מהפורטלים הגדולים בישראל. האתר, אשר בבעלות חברת 013 נטוויז'ן וערוץ 10, מכיל שירותי פורומים, חדשות, מדורי תרבות, מגזין אינטרנט ועוד.האתר קם בשנת 1999 כמחלקת התוכן של ספקית האינטרנט נטוויז'ן. מסיבה זו, משרדיו הראשונים שכנו אז בתוך משרדי נטוויז'ן בחיפה. השם "נענע" נבחר לאתר מתוך תקווה להפוך את כתובת האינטרנט שלו (nana.co.il) לזכירה וקלה להקלדה. עורכו הראשון של האתר היה העיתונאי גדי שמשון. במקור תוכנן הפורטל להיות רב-לשוני, כך שיתאים לאוכלוסיות שונות המתגוררות בארץ. כך, כשעלה לאוויר, ניתן היה להגיע לדף פתיחה בעברית, ערבית (בכתובת ar.nana.co.il), אנגלית (בכתובת en.nana.co.il) ורוסית (באמצעות הכתובת ru.nana.co.il). באותה עת פעלה מחלקה בנטוויז'ן, אשר בה תורגם אינדקס האתרים של הפורטל לשלוש השפות הנוספות, יחד עם כמות תכנים מצומצמת. בשלב כלשהו נזנחה השפה האנגלית והפורטל נותר תלת-לשוני, עד שרעיון הרב-לשוניות נגוז לטובת ריבוי תכנים בעברית בלבד.

Reference : Wikipedia
טעות כתבים
נענע110מנענעענעננענעע
נענעעענננ8ענע9ענע
םענעךענעלענעחענעוענענענע
כענעעענעיענעמענעהענעןענע
נרנענאנענטנענינענמנענננע
נהנענכנענע8ענע9ענעםענעךע
נעלענעחענעוענענענעכענעעע
נעיענעמענעהענעןענענרנענא
נענטנענינענמנענננענהנענכ
נ8ענענ9ענענםענענךענענלענענחענע
נוענעננענענכענענעענעניענענמענע
נהענענןענענערנענעאנענעטנענעינע
נעמנענעננענעהנענעכנענענ8ענענ9ע
נענםענענךענענלענענחענענוענעננע
נענכענענעענעניענענמענענהענענןע
נענערנענעאנענעטנענעינענעמנענענ
נענעהנענעכ8נענע9נענעםנענעךנענע
לנענעחנענעונענעננענעכנענעענענע
ינענעמנענעהנענעןנענענרענענאענע
נטענעניענענמענעננענענהענענכענע
נע8נענע9נענעםנענעךנענעלנענעחנע
נעונענעננענעכנענעענענעינענעמנע
נעהנענעןנענענרענענאענענטענעניע
נענמענעננענענהענענכעננענענעענע
נעננעעננענענעננעענענענעענ
1001
10ם10פ1ם0
1פ011001משחקיםשחקיםמחקים
משקיםמשחיםמשחקםמשחקישקיםשחים
שחקםשחקימחיםמחקםמחקימשקם
משקימשחיעשחקיםישחקיםחשחקיםצשחקים
נשחקים9שחקים0שחקיםפשחקיםףשחקיםךשחקים
לשחקיםןשחקיםמדחקיםמסחקיםמזחקיםמשטקים
משוקיםמשןקיםמשלקיםמשתקיםמשצקיםמשמקים
משיקיםמשח3יםמשח4יםמשחריםמשחכיםמשחגים
משחדיםמשחקאםמשחקטםמשחקוםמשחקחםמשחקצם
משחקמםמשחקנםמשחקעםמשחקיעמשחקיימשחקיח
משחקיצמשחקינמשחקי9משחקי0משחקיפמשחקיף
משחקיךמשחקילמשחקיןמעשחקיםמישחקיםמחשחקים
מצשחקיםמנשחקיםמ9שחקיםמ0שחקיםמפשחקיםמףשחקים
מךשחקיםמלשחקיםמןשחקיםמשדחקיםמשסחקיםמשזחקים
משחטקיםמשחוקיםמשחןקיםמשחלקיםמשחתקיםמשחצקים
משחמקיםמשחיקיםמשחק3יםמשחק4יםמשחקריםמשחקכים
משחקגיםמשחקדיםמשחקיאםמשחקיטםמשחקיוםמשחקיחם
משחקיצםמשחקימםמשחקינםמשחקיעםמשחקיםעמשחקיםי
משחקיםחמשחקיםצמשחקיםנמשחקים9משחקים0משחקיםפ
משחקיםףמשחקיםךמשחקיםלמשחקיםןעמשחקיםימשחקים
חמשחקיםצמשחקיםנמשחקים9משחקים0משחקיםפמשחקים
ףמשחקיםךמשחקיםלמשחקיםןמשחקיםמדשחקיםמסשחקים
מזשחקיםמשטחקיםמשוחקיםמשןחקיםמשלחקיםמשתחקים
משצחקיםמשמחקיםמשיחקיםמשח3קיםמשח4קיםמשחרקים
משחכקיםמשחגקיםמשחדקיםמשחקאיםמשחקטיםמשחקוים
משחקחיםמשחקציםמשחקמיםמשחקניםמשחקעיםמשחקיעם
משחקייםמשחקיחםמשחקיצםמשחקינםמשחקי9םמשחקי0ם
משחקיפםמשחקיףםמשחקיךםמשחקילםמשחקיןםממשחקים
מששחקיםמשחחקיםמשחקקיםמשחקייםשמחקיםחשמקים
מחשקיםמקחשיםמשקחיםמשיקחםמשחיקםמשחםיק
משחקםי