נענע 10 משחקים

נַעְנַ‏ע 10, לשעבר נַעְנַ‏ע (Nana), הוא אתר תוכן ישראלי, מהפורטלים הגדולים בישראל. האתר, אשר בבעלות חברת 013 נטוויז'ן וערוץ 10, מכיל שירותי פורומים, חדשות, מדורי תרבות, מגזין אינטרנט ועוד.האתר קם בשנת 1999 כמחלקת התוכן של ספקית האינטרנט נטוויז'ן. מסיבה זו, משרדיו הראשונים שכנו אז בתוך משרדי נטוויז'ן בחיפה. השם "נענע" נבחר לאתר מתוך תקווה להפוך את כתובת האינטרנט שלו (nana.co.il) לזכירה וקלה להקלדה. עורכו הראשון של האתר היה העיתונאי גדי שמשון. במקור תוכנן הפורטל להיות רב-לשוני, כך שיתאים לאוכלוסיות שונות המתגוררות בארץ. כך, כשעלה לאוויר, ניתן היה להגיע לדף פתיחה בעברית, ערבית (בכתובת ar.nana.co.il), אנגלית (בכתובת en.nana.co.il) ורוסית (באמצעות הכתובת ru.nana.co.il). באותה עת פעלה מחלקה בנטוויז'ן, אשר בה תורגם אינדקס האתרים של הפורטל לשלוש השפות הנוספות, יחד עם כמות תכנים מצומצמת. בשלב כלשהו נזנחה השפה האנגלית והפורטל נותר תלת-לשוני, עד שרעיון הרב-לשוניות נגוז לטובת ריבוי תכנים בעברית בלבד.


טעות כתבים
נענע110מנענעענעננענעע
נענעעענננ8ענע9ענע
םענעךענעלענעחענעוענענענע
כענעעענעיענעמענעהענעןענע
נרנענאנענטנענינענמנענננע
נהנענכנענע8ענע9ענעםענעךע
נעלענעחענעוענענענעכענעעע
נעיענעמענעהענעןענענרנענא
נענטנענינענמנענננענהנענכ
נ8ענענ9ענענםענענךענענלענענחענע
נוענעננענענכענענעענעניענענמענע
נהענענןענענערנענעאנענעטנענעינע
נעמנענעננענעהנענעכנענענ8ענענ9ע
נענםענענךענענלענענחענענוענעננע
נענכענענעענעניענענמענענהענענןע
נענערנענעאנענעטנענעינענעמנענענ
נענעהנענעכ8נענע9נענעםנענעךנענע
לנענעחנענעונענעננענעכנענעענענע
ינענעמנענעהנענעןנענענרענענאענע
נטענעניענענמענעננענענהענענכענע
נע8נענע9נענעםנענעךנענעלנענעחנע
נעונענעננענעכנענעענענעינענעמנע
נעהנענעןנענענרענענאענענטענעניע
נענמענעננענענהענענכעננענענעענע
נעננעעננענענעננעענענענעענ
1001
10ם10פ1ם0
1פ011001משחקיםשחקיםמחקים
משקיםמשחיםמשחקםמשחקישקיםשחים
שחקםשחקימחיםמחקםמחקימשקם
משקימשחיעשחקיםישחקיםחשחקיםצשחקים
נשחקים9שחקים0שחקיםפשחקיםףשחקיםךשחקים
לשחקיםןשחקיםמדחקיםמסחקיםמזחקיםמשטקים
משוקיםמשןקיםמשלקיםמשתקיםמשצקיםמשמקים
משיקיםמשח3יםמשח4יםמשחריםמשחכיםמשחגים
משחדיםמשחקאםמשחקטםמשחקוםמשחקחםמשחקצם
משחקמםמשחקנםמשחקעםמשחקיעמשחקיימשחקיח
משחקיצמשחקינמשחקי9משחקי0משחקיפמשחקיף
משחקיךמשחקילמשחקיןמעשחקיםמישחקיםמחשחקים
מצשחקיםמנשחקיםמ9שחקיםמ0שחקיםמפשחקיםמףשחקים
מךשחקיםמלשחקיםמןשחקיםמשדחקיםמשסחקיםמשזחקים
משחטקיםמשחוקיםמשחןקיםמשחלקיםמשחתקיםמשחצקים
משחמקיםמשחיקיםמשחק3יםמשחק4יםמשחקריםמשחקכים
משחקגיםמשחקדיםמשחקיאםמשחקיטםמשחקיוםמשחקיחם
משחקיצםמשחקימםמשחקינםמשחקיעםמשחקיםעמשחקיםי
משחקיםחמשחקיםצמשחקיםנמשחקים9משחקים0משחקיםפ
משחקיםףמשחקיםךמשחקיםלמשחקיםןעמשחקיםימשחקים
חמשחקיםצמשחקיםנמשחקים9משחקים0משחקיםפמשחקים
ףמשחקיםךמשחקיםלמשחקיםןמשחקיםמדשחקיםמסשחקים
מזשחקיםמשטחקיםמשוחקיםמשןחקיםמשלחקיםמשתחקים
משצחקיםמשמחקיםמשיחקיםמשח3קיםמשח4קיםמשחרקים
משחכקיםמשחגקיםמשחדקיםמשחקאיםמשחקטיםמשחקוים
משחקחיםמשחקציםמשחקמיםמשחקניםמשחקעיםמשחקיעם
משחקייםמשחקיחםמשחקיצםמשחקינםמשחקי9םמשחקי0ם
משחקיפםמשחקיףםמשחקיךםמשחקילםמשחקיןםממשחקים
מששחקיםמשחחקיםמשחקקיםמשחקייםשמחקיםחשמקים
מחשקיםמקחשיםמשקחיםמשיקחםמשחיקםמשחםיק
משחקםי